Euskalgintzako eragile pribatuen laguntzea

Partaidetza hitzarmenaren jarraipena eta animazioa bi maila eginen da :

  • Maila estrategikoko Gidaritza Batzordea izango da. Bertan Eusko Jaurlaritzaren aldetik Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburua, Hizkuntza Politikarako sailburuordea, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako zuzendaria izango dira; eta Euskararen Erakunde Publikoaren aldetik : lehendakaria, bi lehendakariordeak, Baionako suprefeta eta zuzendaria.

  • Batzorde teknikoa eratuko da, erakunde bietako teknikariez osatuta eta Euskararen Erakunde Publikoaren zuzendariaren eta Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako zuzendaria.

 

 

Euskal Autonomi Erkidegoarekin antolatutako partaidetza estu baten bidez...

 

Lankidetza esparrua

 

2007. urtean sinatua izan zen Hitzarmen-Markoak, Eusko Jaurlaritzak eta Euskararen Erakunde Publikoak euskarari buruzko hizkuntza politikako gaietan duten mugaz gaindiko lankidetza iraunkor baten garatzeko aldeko borondatea adierazten zuen.

 

Hitzarmen-Marko horrek, 2007. urtetik 2010. urte bitartean izan du indarraldia, eta finkatutakoari jarraikiz, Eusko Jaurlaritzak eta Euskararen Erakunde Publikoak elkarlanean gauzatzeko programa zehatzak bideratu dituzte, euskararen transmisioa eta erabilpena areagotzeko ahaleginetan. Honela, urtez urte eramandako lana bi partaideak zehazten eta finkatzen joan dira urteko Eranskin bat izenpetzearekin.

 

Lehen epealdi horren hondarrean, bi izenpetzaileek kolaborazio horren balorazio positiboa egiten zuten, eta 2011ko urtarrilaren 31n, partaidetza 6 urterentzat berriz bideratzea ontzat jotzen zuten, hau da 2011. urtetik 2016. urtera.

 

Bide beretik, bi aldeek ekin dioten lankidetza proiektua berresten dute, herri-erakunde bakoitzaren erabaki-autonomia eta funtzionamendu-arauak errespetatuta, bakarra baina koordinatua eta bakoitzak bere mugaren baitako eremuan gauzatua, bien arteko liderazgoa eta interlokuzioa eskatzen duela.

  

Mugaz gaindiko lankidetza hori, erakunde bakoitzak bere aldetik zehaztutako politiketan oinarritzen da :

 

● Eusko Legebiltzarrak, 1999. urteko abenduan berretsitako Euskara Biziberritzeko Plan Nagusian oinarrituz, hartzen dituen orientabide nagusiak finkatzen dituela.

 

 Euskararen Erakunde Publikoa osatzen duten partaide ezberdinek, 2006. urteko abenduan, Hizkuntza Politika Proiektua onesten zutela, honen gerizapeko 2011-2016 epealdirako finkatutako Jokabide Esparruak zehaztutakoari jarraikiz, zeinetan honako erronkak zehatz aurkitzen diren :

 

      - Euskararen transmisioari dagokionez, dela lehen haurtzaroaren alorrean, dela irakaskuntzaren edo helduen euskalduntzearen alorretan, euskarazko eskaintza baten garapena bilatuz,

 

      - Euskararen erabilpenari dagokionez, dela bizi sozialaren alorrean, dela aisialdietan, dela hedabideetan edo argitalpenean, euskararen erabilpena jendarteratzea bilatuz.

 

 

2011-2016 epealdirako lerro nagusiak

 

Eusko Jaurlaritzaren eta Euskararen Erakunde Publikoaren egitekoak eta lan-lerroak kontuan zanik, ondoko arloetan elkarlanean jarduteko borondatea adierazten dute bi izenpetzaileek:

Mugaz bi aldeetako erakunde publikoek erronka horiei lotutako jarduerak elkarrekin antolatzeko edo sustatzeko konpromisoa hartzen dute:

 

  • Euskararen transmisioa: erronka horrek adin guztietako hiztunen kopurua emendatu nahi du, eta ondorioz, aitzineko urteetan inkesta soziolinguistikoek agerian jarri duten hizkuntza galera aldatu.
  • Hizkuntzaren presentzia eta erabilera: euskararen presentzia eta erabilera garatu nahi da bizitza sozial publiko zein pribatuaren alor guztietan.
  • Hizkuntzaren kalitatea: hizkuntzaren kalitatea zaindu eta areagotu hahi da, ahoz eta idatziz, erabilera publiko zein pribatuko esparru guztietan.
  • Gogoa, aldeko jarrera: zehar-lerroa da. Helburua da aldeko jarrera bultzatzea, gizartearen atxikimendua azkartzea, aitzineko beste sail guztietan eraginkorragoak izateko gisan. 

 

Elkarlana, urteko eranskinak zehazten du:

  • Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren eta Euskararen Erakunde Publikoaren arteko ekimenak
  • Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren eta Euskararen Erakunde Publikoaren sustapen-lerroak ipar Euskal Herriko eragile pribatuei dagokionez.

 

2014ko eranskina

 

Iragan urteetan eramandako lanaren jarraipenean, 2014. urteko eranskinak bi instituzioen artean, urtean zehar eramanen den lankidetza eta Eusko Jaurlaritzak eta Euskararen Erakunde Publikoak iparraldeko eragileei zuzendutako diru-laguntzak emateko moduak zehazten ditu. 

 

Elkarlanerako lan-ildoak:

 

 Helduen euskalduntze-alfabetatzearen esparruan :

 

      - Hizkuntza-gaitasunaren mugaz bi aldeetako egiaztagirien baliokidetzaren definitze eta antolaketa

2014ean ere, C1 mailako euskara gaitasunaren egiaztatzeko azterketa antolatuko da (EGA - Euskararen Gaitasun Agiria).

 

B1 mailako azterketaren iparralderako egokipen lanak jarraituko dira, euskara gaitasunaren egiaztatzeko dispositiboko (EGED) Batzorde Zientifikoaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko zertifikazio zerbituzne artean eta berezikiago Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeko (HABE) zerbitzuekin elkarlanean.

 

2013 urtean burututako B1 mailako azterketaren esperimentazioaren balorazio zehatza eginen da, azterketa hori zein mailatan egonkortu eta orokortu aurreikusteko.

 

Helduen euskalduntearen eremuan kokatutako EEP-ren esku-hartze estrategia zehazte bidean, gaur egun dauden tresna desberdinen azterketa lana, existitzen diren praktika eta dispositiboen diagnosia eginez:

 

   - norbanakoen formakuntzaren alorrean

   - Frantzian, tokiko hizkuntzen ikaskuntza mailan

   - Euskal Autonomia Erkidegoan

   
 

 Euskararen Adierazle Sistema (EAS) eraikitzeko elkarlana:

 


Euskararen Adieazle Sistemaren (EAS) egiturtaze lanean ariko dira Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza (HPS), Euskararen Erakunde Publikoa (EEP), Nafarroako Gobernuko Euskarabidea eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiak.

 

EAS diseinatu eta era iraunkor eta antolatuan datuz elikatu eta eguneratzeko egitasmo partekatua egituratzeari ekin diote HPS, EEP, Euskarabideak eta foru aldundiek.

 

HPS-k Lantalde Teknikoa eratu eta abian ezartzeko ardura bere gain hartu du, honako eginkizunok betetzeko: EAS-ren oinarrizko definizioa eta ezaugarriak zehaztea, EAS-en zuhaitz tematikoa definitzea eta EAS 00 bertsioa definitzea. Horrez gain, EAS Europako egitasmo gisa definitu eta bideratzeko eta legozkiokeen diru-bideak eskuratzeko izapidetzeko lanak ere abiarazi dira.

 

Europako proiektu gisa aurkeztu ondoren legozkiokeen diru-bideen eskuratzearen baitan baldintzatua da EEP-ren parte hartzea.

 

HPS-k eta EEP-k elkarrekin bultzatuko dituzte 2014 urtean EAS Europako egitasmoa zehaztea eta izapidetzea.

 

 

  Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren eta Euskararen Erakunde Publikoaren zerbitzuen artean informazioa trukatzea, hizkuntza politikaren beste lan eremuei dagokienez.

 

Ekoizpen eta baieztapen linguistikoei dagokioenez: Euskararen Erakunde Publikoak, Euskal Autonomia Erkidegoan eratutako dispositiboei buruzko informazio biltzen eta ikerktzen jarraituko du.

HABE liburutegiari dagokionez: hainbat dokumentu eta datu Euskararen Erakunde Publikoaren teknikarien eskuragai jarriko dira.

 

 

 Ipar Euskal Herriko eragile pribatuen lana diruz laguntzea 

 

2014 urterako, 1.600.000 €-ko lankidetzarako fondoa eratuko da, alde bien ekarpenez. Lankidetzarako fondo hori bi dirutza multzotan banatuko da:

 

   - 1.250.000 € jarriko dira iparraldeko eragile jakin batzuen sustengatzeko, hitzarmen baten bidez bere urteko jarduera lotuz.

 

    - 350.000 € jarriko dira, beste edozein eragile pribatuk aurkeztutako proiektu puntualen diruz laguntzeko, antolatuko den hizkuntza jarduera Proiektu Deialdi baten karietarat.